Stupeň invalidity není pro všechny osoby s vadou sluchu stejnýJde o to, že stupeň invalidity není pro všechny osoby s vadou sluchu stejný.

Velmi záleží na tom, zda využívají sluchadla/KI, zda mohou telefonovat nebo jen posílat SMS, zda mluví dobře mluveným jazykem nebo, je jejich řeč pro cizí lidi nesrozumitelná apod.

III. st. Invalidity
– neslyšící, který má nějaké další postižení (hluchoslepota, neslyšící na inv. vozíku apod.)

II. st. Invalidity
– neslyšící – netelefonuje, v komunikaci preferuje ZJ, využívá tlum. služby, ani se sluchadly nebo KI nerozumí mluvenému slovu, špatně odezírá a špatně komunikuje v mluveném jazyce

I. st. Invalidity
– nedoslýchavý (uživatel sluchadel, uživatel KI, kterému však KI pomáhá jen částečně) – mluví, rozumí, ale je závislý na odezírání a potřebuje sluchadla nebo KI, bez nich neslyší, netelefonuje nebo jen se známými,…

Status OZZ (Osoba zdravotně znevýhodněná)
– bez nároku na měsíční dávku (OZZ není totéž jako důchod) – úspěšní uživatelé KI, osoby lehce nedoslýchavé – dobře mluví, telefonují, osoby, které rozumí i bez sluchadel, ale vada sluchu je přesto v životě omezuje

Neslyšící, kterým byl ID přiznán před r. 2010, byli uznávání částečně invalidními. V roce 2010 došlo ke změně zákona a všechny ČID byly převedeny na I. stupeň. Výše výplaty důchodu zůstala beze změn.

Pokud někdo z těchto dříve ČID, kteří byli v roce 2010 převedeni do I. stupně, dnes požádá o II. stupeň. Pokud se jedná o neslyšícího (stručný popis viz výše), bude pravděpodobně přeřazen do II. stupně ID. Výše důchodu však zůstává stejná.


Proč tomu tak je?

Je to dáno zákonem.


Velmi zobecněno – ID I. stupně je méně než byl ČID, proto po reformě zákona mělo (teoreticky) dojít ke snížení výše důchodu. To se však nestalo a všichni dříve ČID, nově ID I. stupně dostávali stejnou výši důchodu. Když však dojde ke zvýšení na ID II. stupně, jsou stále v ČID (rozsah procent je stejný), proto nemohou mít vyšší částku důchodu.

Ke zvýšení dochází pouze v případě, že dojde k přiznání ID III. st. (v situacích – viz výše). 


pozn. ID (= invalidní důchod), ČID (= částečný invalidní důchod)


Jitka Vrchotová