Pravidla poskytování tlumočnických služeb

Tlumočnické služby jsou poskytovány podle svých cílů a poslání a v souladu s Etickým kodexem tlumočníka znakového jazyka

 

Pro koho  

Klienti tlumočnických služeb jsou:

-  neslyšící a nedoslýchaví komunikující v českém znakovém jazyce nebo ve znakované češtině

-  ohluchlí a nedoslýchaví komunikující odezíráním

-  slyšící, kteří potřebují komunikovat s výše uvedenými.


Objednávání

Klienti si objednávají služby přímo s konkrétním tlumočníkem a to těmito způsoby: 

-  osobní objednání

-  elektronická psaná komunikace (email, chat, apod.)

-  prostřednictvím webkamery

-  sms

-  telefonické objednání

-  jiný způsob komunikace.

 

Klienti mohou posílat své objednávky kdykoliv, avšak tlumočníci reagují dle své pracovní vytíženosti pouze v pracovní době PO-PÁ od 8 do 16 hodin. Na objednávky obdržené mimo uvedenou pracovní dobu tlumočníci nemusí reagovat, budou reagovat až v následujících pracovních dnech. Je vhodné objednávat tlumočení s dostatečným předstihem – nejlépe minimálně tři pracovní dny před termínem tlumočení. 

Typy tlumočení

-  český znakový jazyk

-  znakovaná čeština

-  vizualizace mluveného jazyka 
Tlumočnické služby se poskytují

-  ambulantně (Karlínské nám. 12, Praha 8, 5. patro a Darwinova 24, Praha 12)

-  v terénu (lékaři, úřady, banky, atd.)

Kdy 

V rámci pracovní doby (Po – Pá, 8 – 16 h) dle potřeb klienta.
Výjimečně i mimo pracovní dobu dle vytíženosti tlumočníků a po dohodě mezi klientem a tlumočníkem.

Kde 

Tlumočnické služby CNN, o.p.s. se poskytují na území hlavního města Prahy Středočeského kraje.

O výjimku může tlumočník požádat ředitelku CNN, o.p.s., která v odůvodněných případech rozhodne o poskytnutí tlumočení i mimo územní působnost služby.

Ambulantní tlumočnická služba v Karlíně
Ambulantní tlumočnická služba probíhá vždy v úterý od 11 do 15 hodin. Na tlumočení se klienti nemusí objednávat. 

Tlumočníci jsou k dispozici ve své kanceláří na Karlínském náměstí 12, Praha 8 (5. patro)

V uvedenou dobu bude k dispozici i sociální pracovnice.

V ostatní dny bude tlumočení (ambulantní, terénní) dle dohody s klientem.Základní činnosti

Služba podle paragrafu 56, odstavce 2 Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách obsahuje tyto základní činnosti:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

-  ústní simultánní tlumočení

-  písemný překlad

-  vizualizace mluvené řeči (artikulační tlumočení)

-  relay tlumočení ve spolupráci s neslyšícím tlumočníkem

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

-  poskytování podpory při složitějších administrativních úkonech (např. sepsání odvolání). Probíhá ve spolupráci se sociálním pracovníkem služby a dle aktuálních potřeb klienta.

Dále je pro klienty zajištěno povinné:

c) základní sociální poradenství

V rámci naší služby za základní sociální poradenství považujeme:

-  zprostředkování informací a kontaktu na další služby (např. občanské poradny, poradny při finanční tísni, advokátní či exekutorské komory).

-  zohlednění celkové situace klienta a při řešení dílčích problémů spolupráce s ostatními organizacemi – pečovatelská služba, sociální služby, úřady práce, lékaři, rodina apod.

 
Službu lze odmítnout v případech, pokud:

a) CNN, o.p.s neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b) CNN, o.p.s. nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, nebo

c) osobě, která žádá o poskytnutí tlumočnické služby v období 3 měsíců, kdy na ní byla uvalena sankce z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 Dále lze službu odmítnout v případech:

-  Nemá-li tlumočník volnou kapacitu v rámci svého úvazku. Tlumočník není povinen zajišťovat jiného tlumočníka. Na vyžádání lze zprostředkovat kontakt na jiného poskytovatele.

-  Při situacích popsaných v Etickém kodexu tlumočníka znakového jazyka 

-  Je-li klient silně podnapilý nebo pod vlivem omamných látek, chová se agresivně a ničí zařízení nebo prostory CNN, o.p.s. či jiného zařízení.

-  Pokud klient slovně ponižuje nebo pomlouvá tlumočníky CNN, o.p.s. (nutný svědek nebo důkaz).

-  Pokud se klient opakovaně nedostaví na domluvené tlumočení (Po oznámení zpoždění tlumočník čeká max. 30 min. Bez oznámení zpoždění čeká tlumočník max. 20 min.).

-  Pokud klient opakovaně zruší domluvené tlumočení později než 2  hod před domluveným začátkem tlumočení v případě objednávky v Praze.

-  Pokud klient opakovaně zruší domluvené tlumočení později než do večera dne předcházejícího dni tlumočení v případě objednávky ve středočeském kraji.

-  Pokud si klient na požadavek pro jednoho tlumočníka opakovaně objedná tlumočníky dva. Oba tlumočníci se pak dostaví na stejné místo a ve stejnou dobu. Došlo by tedy k duplicitě služby.
(dle Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, par. 91, odst. 3)
Sankce v případě pochybení ze strany klienta

V případě, že dojde k pochybení ze strany klienta (viz výše), rozhodne vedoucí služby o udělení sankcí podle následujícího postupu:

Po prvním pochybení klienta následuje upozornění klienta na to, že po druhém pochybení bude následovat pozastavení čerpání tlumočnických služeb na tři měsíce.

Po druhém pochybení klienta dochází k pozastavení čerpání tlumočnických služeb na tři měsíce.

Sankciovaným klientům bude zasílána informace:

„Z důvodu opakovaného porušení pravidel pro poskytování tlumočnických služeb poskytovatelem CNN o.p.s. upozorňujeme, že ode dne druhého porušení Vám je zastaveno poskytování tlumočnických služeb na 3 měsíce, tedy od ………… do ……… Při každém dalším porušení pravidel Vám bude odmítnuto poskytnutí tlumočnických služeb na 3 měsíce.“  
Informace o službě a kontakty

Informace, novinky a aktuální kontakty na tlumočníky jsou na:

www.cnn-ops.cz

-  nástěnkách ve všech pobočkách Centra pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s.

-  facebookovém profilu Centra pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s.

-  letáku a dalších propagačních materiálech tlumočnické služby
Stížnosti

-  Pokud není klient spokojen s poskytovanou službou, může kdykoli podat stížnost.

-  Stížnost lze podat i anonymně, stížnost musí být vyřízena do 30 dnů.

-  Pokud není klient spokojen s řešením stížnosti, může se do 15dnů odvolat.

Stížnost lze podat:

-  osobně ředitelce organizace - Mgr. Šárce Prokopiusové, vedoucí tlumočnické služby

-  vložením do „Schránky stížností a podnětů“ na místě organizace

-  e-mailem na adresu prokopiusova@cnn-ops.cz (možné poslat i video ve znakovém jazyce)

-  písemně na adresu Centra pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s., Karlínské nám. 12, 186 00 Praha 8

Výsledky řešení stížnosti budou sděleny podepsaným stěžovatelům písemně na uvedený kontakt. Výsledky řešení anonymní stížnosti budou vyvěšeny na nástěnkách na pobočkách tlumočnické služby (Praha 8 – Karlín a Praha 12 – Modřany) po dobu jednoho měsíce od rozhodnutí.

Stížnost lze podat i nezávislým institucím:

-  Expertní komise pro otázky tlumočení ASNEP (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel) – komise.ekotn@gmail.com, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1

-  Magistrát hlavního města Prahy jako registrující orgán – Charvátova 45, 110 00 Praha 1, Tomas.Klinecky@praha.eu

-  Kancelář Veřejného ochránce práv - Údolní 39, 602 00 Brno

-  Český helsinský výbor - Jelení 5, 118 00 Praha 1

Tlumočení v rámci zaměstnávání


Platba tlumočnických služeb u klienta na pracovním pohovoru a při nástupu na nové místo až do podpisu smlouvy
- pracovní pohovor patří do sociálních služeb (pro klienta i druhou stranu bezplatně)
- tlumočení dalších potřeb - školení, zaučení apod. hradí firma, u které bude klient zaměstnán
- nebo pokud si klient vyžádá pracovní poradenství / doprovázení u Tichého světa 


Kdy 

V rámci pracovní doby (Po – Pá, 8 – 16 h) dle potřeb klienta. 
Výjimečně i mimo pracovní dobu dle vytíženosti tlumočníků a po dohodě mezi klientem a tlumočníkem.


 

Kdy 

V rámci pracovní doby (Po – Pá, 8 – 16 h) dle potřeb klienta. 
Výjimečně i mimo pracovní dobu dle vytíženosti tlumočníků a po dohodě mezi klientem a tlumočníkem.